tiistai 18. helmikuuta 2014

Ammatillinen kuntoutus

Mitä tarkoittaa ammatillinen kuntoutus?
Tässä lähde


Ammatillinen kuntotus on toimintaa joka parantaa/ylläpitää työkykyä tai työhön pääsyä.  Mikäli vian, vamman tai sairauden vuoksi on uhka tulla työttömäksi on mahdollisuus saada ammatillista kuntoutusta.  Kansaneläkelaitos, työeläkevakuutus, tapaturma- ja liikennevakuutus, työvoimaviranomaiset sekä ammatilliset oppilaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta. Kelan järjestämä kuntoutus on maksutonta. 
Täältä löytyy kelan järjestämiä ammatillisen kuntoutuksen palveluja.

Ammatilliseen kuntoutukseen voi sisältyä mm.
 • ammatinvalinnanohjausta
 • kuntoutustutkimusta
 • työ- ja koulutuskokeiluja
 • työ valmennusta
 • ammatillista tai jotakin muuta koulutusta
 • työvoimaneuvontaa ja työhönsijoitusta
 • elinkeinotukea
 • työn tai opiskelun apuvälineitä 
 • työolosuhteiden järjestelytukea.
Organisaatiot, jotka toteuttavat ammatillista kuntoutusta?
Tässä lähde
 • Kela
  - Kela voi kouluttaa uudelleen/mahdollistaa alan vaihtamisen ihmiselle, jolle aiheutuu työstään terveydellisiä ongelmia (esim. jos hoitajalle tulee TULES-ongelmia ja selkä pettää, tai jos hän allergisoituu/sairastuu. Tällöin Kela voi kustantaa uuden ammatillisen koulutuksen. Vaihtoehtoja löytyy useita; muutaman päivän kuntoutustarpeen arvioinneista monivuotiseen koulutuksen. Työikäisille järjestetään myös erilaisia kursseja joiden tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen --> auttaa pysymään työelämässä.
 • Työeläkevakuutus/Työeläkekuntoutus eli TELA
  - tehtävänä on työeläkejärjestelmän vahvistaminen, esim. edunvalvonnalla, yhteiskunnallisella koulutuksella ja viestinnällä.
 • Tapaturma- ja liikennevakuutus/vakuutuskuntoutus VKK
  -Kuntoutusmisen suunnittelu ja toteutus niin että lopputulos olisi hyvä niin kuntoutujan, yhteiskunnan ja toimeksiantajienkin taholta. VKK on yhdistys, joka on perustettu tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden yhteiseksi palveluyritykseksi. VKK suunnittelee ammatillista kuntoutusta ja TYKY-toimintaa yhdessä mm. kuntoutujan ja vakuuttajien kanssa. Toiminta-alueena on koko suomi.
 • Työvoimaviranomaiset/Työ- ja elinkeinotoimisto
  -TE-palvelut ovat mauksuttomia työnhakioille. Yhteistyökumppaneita ovat mm. yritykset, oppilaitokset, kunnat ja järjestöt. TE-palveluita ovat mm. työnhaussa auttaminen/neuvominen, ammatinvalintaohjaus, ammatillinen koulutus, työkokeilut, ja kuntouttava työtoiminta. TE-toimistoja on mm. Haminassa ja Kotkassa.
 • Ammatilliset oppilaitokset

  Lisäksi apuna ammatillisessa kuntoutuksessa:
 • Työterveystoimi
  -Työterveyslääkäri voi arvioida ja tähdä tarvittavia tutkimuksia, sekä tehdä mahdollisen päätöksen kuntoutuksen aloittamisesta.
 • Psykologit
  -Keskusteluapu (jaksaminen, työ- ja ihmissuhdeasiat)
 • Fysioterapia
  -Apua fyysisiin vaivoihin
 • Sosiaalihuolto
  -Sosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella mm. siitä mitä palveluita ja taloudellista tukea on mahdollista saada
 • Työvoimatoimistot
  -Esim. nuorille jotka ovat alttiit syrjäytymiselle (vaikka jääneet peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa), etsitään heille keinoja päästä opiskelemaan/työelämään.
Selvitä työikäisen kuntoutuskuvioita?

tässä lähde
Tyky:

Työkykyä ylläpitävä toiminta. Tyky -toiminta perustuu ennen kaikkea yhteistyöhön. Sekä työnantajalla että työntekijällä on siinä oma roolinsa. Yhteistyötä tarvitaan niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella.
Henkilöstön hyvä työkyky edistää työn sujuvuutta, laatua sekä vaikuttavuutta. Sillä on merkitystä myös kustannusten kohtuullisuuden kannalta. Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkyvyn ylläpito tulee nähdä osana organisaation jatkuvaa toimintaa, mutta sitä voidaan aktivoida myös erillisillä henkilöstön motivaatiota kohottavilla hankkeilla.
 Työkykyä ylläpitävän ja työelämää kehittävän toiminnan vaikuttavuutta on kyettävä arvioimaan.

Aslak:
Aslak eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus on työelämässä oleville tarkoitettua Kelan järjestämää harkinnanvaraista varhaiskuntoutusta, jonka  tavoitteena on työkyvyn säilyttäminen ja parantaminen. Aslak-kuntoutus toteutetaan kuntoutuslaitoksissa kiinteässä yhteistyössä työterveyshuollon ja työyhteisön kanssa. 

Työterveys:

Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja suunnittelevat yhdessä työterveyshuollon toiminnan sisällön ja toimenpiteet, jotka perustuvat työpaikan tarpeisiin.
Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa.
Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain perusteella. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta
Tässä lähde

  Ei kommentteja:

  Lähetä kommentti